روابط کاری، گاهی اوقات چالش‌برانگیز و مشکل آفرین می‌شوند. درخواست‌ها یا انتظارات موردنظر از یک رابطه ممکن است پیچیده شده و به ایجاد سوءتفاهم، ناکارآمدی و حتی تنفر منجر شود. عدم اعتماد تنها پیامد رابطه‌ی ضعیف، تصنعی یا سطحی میان کمیته‌ی حسابرسی و مدیر ارشد حسابرسی داخلی نیست. این رابطه می‌تواند به تهدیدی جدی‌تر برای راهبری مناسب سازمان، تبدیل شده و به ایجاد سوءتفاهم، تخصیص ناکافی منابع به فعالیت حسابرسی داخلی، تضعیف استقلال، ارائه‌ی اطمینان‌بخشی سطحی، ناکارآمدی، از دست رفتن فرصت‌ها و ارائه‌ی خدمات غیربهینه بی‌انجامد.

متن کامل مقاله را می‌توانید در این‌جا مطالعه کنید.