بــا پـیـشـرفـــت و گســترش روزافــزون نفوذ فناوری در دنیای کســب‌وکار، تقریبا همه‌ی سازمان‌ها با حضور در شــبکه‌های اجتماعی، امکان برقراری ارتبــاط با حجم قابل توجهی از مشــتریانِ بالقوه و بالفعل و ذینفعان در نقــاط مختلف جهان را بــرای خود میسر می‌ســازند. اگرچه افزایش درآمد می‌تواند محرک اصلی حضور ســازمان‌ها در این شبکه‌های اجتماعی باشد، اما این شبکه‌ها به مثابه رسانه، کارکردهای به مراتب گســترده‌تری هم دارند.

برای مطالعه متن کامل مقاله، این‌جا کلیک کنید.