سازمان‌ها برآمده از تعهدات انسانی هستند و در جهانی فعالیت می‌کنند که به‌طور فزاینده نامطمئن‌تر، پیچیده‌تر، به‌هم پیوسته‌تر و ناپایدارتر می‌شود. آن‌ها اغلب از ذینفعان متعدد با منافع گوناگون، متغیر و گه‌گاه متضاد برخوردارند. ذینفعان، وظیفه‌ی نظارت را به ارکان راهبری می‌سپرند که به نوبه‌ی خود، منابع و اختیار را به مدیران سازمان تفویض می‌کنند تا از این طریق، اقدامات مناسب نظیر مدیریت ریسک را انجام دهند.

متن کامل مقاله را در این‌جا مطالعه کنید.