تدوین برنامه‌ی توسعه‌ی فردی یا برنامه‌ی توسعه‌ی شغلی به شما کمک می‌کند اهداف توسعه‌ی شغلی کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را تعیین، راهبردهای ارتقای صلاحیت‌های لازم برای دستیابی به این اهداف را شناسایی و راه‌های بهره‌گیری از نقاط قوت و استعدادهای خود در جایگاه فعلی به‌منظور پیشرفت در حرفه‌ی‌تان را بررسی کنید. با استفاده از پنج مرحله‌ی ساده، شما را در طول فرآیندِ ترسیمِ کارآمد و موثر نقشه‌ی سفر شغلی خود، هدایت می‌کنیم.

برای مطالعه متن کاملِ مقاله، این‌جاکلیک کنید.