انتظارات ذینفعان از حسابرسی داخلی دائما در حال تغییر، رشد و پویایی است. برآورده ساختن و فراتر رفتن از این انتظارات، نیازمند توسعه مستمر مهارت‌ها و قابلیت‌های واحد حسابرسی داخلی است. رهبران حسابرسی داخلی نظیر مدیران ارشد حسابرسی داخلی نیز همواره باید به قابلیت‌های موجود و بالقوه واحد خود و شکاف‌های موجود در مجموعه مهارت‌های آن توجه داشته باشند. 

متن کامل مقاله در می‌توانید در این‌جا مطالعه کنید.