در بخش نظری این کارگاه، ابتدا مدل گزارشگریِ MS-7، توسعه یافته توسط مدرسان دوره تشریح شد و سپس، مواردی پیرامون بهبود کیفیت گزارشگری، ارائه‌ی گزارش به سطوح مختلف سازمان، ریشه‌یابی علت عدم پیاده‌سازی توصیه‌ها، علل بی‌توجهی مدیران ارشد و هیئت‌مدیره به گزارش حسابرسی داخلی، حسابرسی داخلی ارزش‌آفرین، تنش‌زدایی در تعامل‌ها، جلب حمایت هیئت‌مدیره و مدیران ارشد، انتشار و اطلاع‌رسانی اثربخش گزارش‌ها، ابزارهای متقاعدکنندگی و عبارات ممنوعه در تدوین و ارائه‌ی گزارش مورد بحث قرار گرفت. پس از این بخش، با استفاده از روش‌های نوینِ اُفته‌کاوی، نقش‌بازی کردن و کاربست ابزارهای فناوری در آموزش، بخش کارگاهی و تدوین و ارائه‌ی یک گزارش شبیه‌سازی شده صورت گرفت.