چالش ده ساله برای مدیرانی که حتی گاهی اوقات از رسانه‌های اجتماعی اســتفاده می‌کنند نیز اصطلاح آشنایی است. در این چالش، دو عکس نسبتا مشابه، ســلفی یا پروفایل، کنار هم قرار می‌گیرند تا تغییرات فرد در مدت یک دهه نشــان داده شود. این کار معمولا با هدف برجسته کردن پیشرفت یا ویژگی مثبت مشاهده شده، انجام می‌شود. به عنوان مثال، شخص از این طریق می‌تواند تغیرات به‌وجود آمده در وزن، ورزیدگی بدن، طراوت جوانی يا استواری لبخند طي پستی و بلندي‌هاي زندگی را نشان دهد.

برای مطالعه متن کامل مقاله، این‌جا کلیک کنید.