تصویب این آیین‌نامه، گامی بزرگ در جهت به رسمیت شناختن مفاهیم، ابزارها و سازوکارهای راهبری شرکتی اثربخش در سطح اقتصادی دولت است. در ماده 30 این آیین‌نامه آمده است: با توجه به اهمیت استقرار حاکمیت شرکتی و نقش آن در ارتقای شفافیت، بهبود بهره‌وری، افزایش پاسخ‌گویی و مستندسازی اقدامات مربوط، هیئت‌مدیره/عامل شرکت‌های مشمول مکلفند نسبت به ایجاد سازوکارهای نظام پایش (کنترل) داخلی، ارزیابی عملکرد، پایش (کنترل) پروژه‌های طرح‌های سرمایه‌گذاری و واحد حسابرسی داخلی (در چارچوب قوانین و مقررات مربوط) اقدام و گزارش‌های مربوط را به همراه گزارش سالانه عملکرد شرکت در مجمع مطرح کنند. آکادمی راهبر امیدوار است، پس از ایجاد سازوکارهای اجرایی در دستگاه‌های مربوطه، توجه به راهبری اثربخش بتواند به توانمندسازی مدیریت در بخش دولتی کشور کمک کرده و گامی موثر در جهت بهبود ضعف‌های مدیریتی موجود باشد. متن این آیین نامه را از این‌جا دریافت کنید.