در محیط اقتصاد جهانی، حسابرسی داخلی ابزار بااهمیتی برای مدیریت اثربخش منابع هر کسب‌وکار تجاری است. هم‌زمان، راهبری شرکتی در ساله‌ای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. به‌دلیل نابسامانی و نابه‌هنجاری‌های مالی آغاز سده‌ی بیست‌ویکم، ارائه‌ی سازوکاری مناسب برای راهبری سازمانها به‌گونه‌ای که هم منافع آن‌ها و هم منافع ذینفعان حفظ شود، مورد توجه نهادهای حرفه‌ای و دولتی قرار گرفته اســت. تفاوت ماهیت قراردادهای نظارت بیرونی مانند حسابرسی مستقل با سازوکار نظارت مستمر درونی مانند حسابرسی داخلی و عدم توجه کافی و رعایت اخلاق حرفه‌ای باعث شــده اســت تا صاحب‌نظران به تلاش برای ارائه‌ی راهکارهایی بپردازند که نوعی خود-کنترلی را بر ســازمان‌ها حاکم کند.

برای مطالعه ادامه مقاله، این‌جا کلیک کنید.