اصول اخلاقی به رفتار، انتخاب‌ها و انجام کارهای خوب و اخلاقی اشاره دارد. در سطح بین‌المللی، پیشرفت‌هایی در حوزه‌ی اخلاق و نحوه‌ی رسیدگی سازمان‌ها به اصول اخلاقی صورت گرفته است. طی چند سال گذشته، بسیاری از شرکت‌های چندملیتی، یکی از مدیران ارشد اجرایی را مسئول ترویج رفتار اخلاقی در سراسر سازمان کرده‌اند. اگرچه این انتصاب‌ها در ایالت متحده، رایج‌تر از سایر نقاط جهان است، با این‌حال اصول اخلاقی به‌عنوان یکی از اولویت‌های شرکتها مطرح است. ایجاد محیط اخلاقی مثبت در راس سازمان، نحوه‌ی ابراز تعهد شخصی اعضای هیئت‌مدیره، مدیر عامل و مدیران ارشد اجرایی به رفتار اخلاقی سازمان را نشان می‌دهد.

برای مطالعه متن کامل مقاله، این‌جا کلیک کنید.