حسابرسان داخلی در اغلب موارد، شرایط موجود را با هدف تعیینِ مطابقت آن با انتظارها/معیارها مورد بررسی قرار می‌دهند. عملکرد مورد انتظار بر اساس خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های شرکت، قوانین، مقررات، استانداردها، قرارداد ارائه‌ی خدمات و رهنمودهای مشابه تعیین می‌شوند.

برای مطالعه متن کامل این مقاله، این‌جا کلیک کنید.