بهبود مستمر در شرایط پیچیده و تغییرات فزاینده‌‏ی ســاختاری کســب‌‏وکارها، نیازمند راهبری و مدیریتی کارآ و اثربخش اســت. در ادبیــات حرفه‏‌ای کنونی، کمیته‌‏ی حسابرســی به‌‏عنوان یکی از کمیته‌‏های فرعی هیئت‌مدیره شناخته می‌‏شود و جزئی ضروری از ساختار راهبری ِ شــرکتی اثربخش به حســاب می‏‌آید. کمیته‌‏ی حسابرســی در حل مسائل مترتب بر حوزه‏‌ی کسب‌‏وکار به هیئت‌مدیره‌‏ی ســازمان کمک می‌‏کند و از اســتقرار و کارکرد اثربخش ســامانه‌‏های نظارت مستمر، اطمینان کافی به‌‏دســت می‏‌دهد.

برای مطالعه متن کامل مقاله، این‌جا کلیک کنید.