مدیریت ریسک

مدل خطوط سه گانه‌ی انجمن حسابرسان داخلی: به‌روزرسانی

/3lines-of-defence

محمد غواصی کناری - منتشر شده در سایت انجمن حسابرسان داخلی ایران - مرداد 1399


نقش حسابرسان داخلی در مدیریت ریسک شبکه‌های اجتماعی

/social-media-risks

محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی - فصلنامه حسابدار رسمی - شماره 47 - پاییز 1398


ارزیابی یکپارچه ریسک، کنشی نسبت به آینده

/coso-risk-management-in-practice

شاهرخ شهرابی - مجله حسابدار - شماره 65 - تیر 1392


20 ریسک کلیدی در حسابرسی داخلی برای سال 2020 - قسمت نهم

/ds09

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4700 - محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی


20 ریسک کلیدی در حسابرسی داخلی برای سال 2020 - قسمت هشتم

/ds08

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4690 - محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی


20 ریسک کلیدی در حسابرسی داخلی برای سال 2020 - قسمت ششم

/ds06

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4633 -محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی


20 ریسک کلیدی در حسابرسی داخلی برای سال 2020 - قسمت پنجم

/ds05

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4653 - شاهرخ شهرابی و محمد غواصی کناری


20 ریسک کلیدی در حسابرسی داخلی برای سال 2020 - قسمت سوم

/ds03-2

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4633 - شاهرخ شهرابی و محمد غواصی کناری


20 ریسک کلیدی در حسابرسی داخلی برای سال 2020 - قسمت دوم

/ds02

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4637 - محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی


20 ریسک کلیدی در حسابرسی داخلی برای سال 2020 - قسمت اول

/ds01

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 4633 - شاهرخ شهرابی و محمد غواصی کناری