گزارشگری

مبانی تهیه کاربرگ‌های اثربخش در حسابرسی داخلی

/audit-worksheets

محمد غواصی کناری و شاهرخ شهرابی - دوماهنامه حسابرسان داخلی - فروردین و اردیبهشت 1400


رویکرد نوآورانه برای گزارش‌های حسابرسی داخلی

/reporting-initiatives

محمد غواصی کناری - ماهنامه بازار و سرمایه - دی و بهمن 1399