راهبری شرکتی

کمیته‌ی حسابرسی و حسابرسی داخلی: روابط مبتنی بر اعتماد

/trust

محمد غواصی کناری - ماهنامه بورس - شماره 190 - اردیبهشت 1400


حسابرسی داخلی، ابزار راهبری شرکتی اثربخش: رویکرد نظری

/ia-committee

شاهرخ شهرابی و مسعود محمدپور - مجله حسابدار - مرداد 1392