راهبری

مدل خطوط سه گانه‌ی انجمن حسابرسان داخلی: به‌روزرسانی

/3lines-of-defence

محمد غواصی کناری - منتشر شده در سایت انجمن حسابرسان داخلی ایران - مرداد 1399