رادیو آکادمی راهبر

قسمت صفر رادیو آکادمی راهبر: مرور استانداردهای جهانی حسابرسی داخلی - نسخه 2024

/s00

رادیو آکادمی راهبر، به بحث پیرامون به‌روزترین موضوعات حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و راهبری شرکتی می‌پردازد.