برای شنیدن قسمت صفر رادیو آکادمی راهبر، شاملِ بخش نخست استانداردهای جهانی حسابرسی داخلی و چارچوب بین‌المللی اجرای حرفه‌ای: نسخه 2024 به لینک این زیر مراجعه کنید.

قسمت صفر: استانداردهای جهانی حسابرسی داخلی  - مقدمه (برای شنیدن کلیک کنید)