حسابرسی فرهنگ سازمانی

رهنمود حسابرسی فرهنگ سازمانی

/culture-audit

شاهرخ شهرابی - رهنمود اجرایی انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی - منتشر شده توسط انجمن حسابداران خبره ایران - دی ماه 1399