جلسه آغاز پروژه

پنج جمله‌ای که حسابرسان داخلی نباید در جلسه آغاز پروژه بگویند

/kickoffmeeting

محمد غواصی کناری - تاریخ انتشار الکترونیکی: 1400/06/02