توان مندسازی کارکنان

رویکردهـای مهارت‌افزایی حسابرسان داخلی

/audit-staff

محمد غواصی کناری و دکتر غلامرضا کرمی - مجله حسابدار - زمستان 1399