تعریف حسابرسی داخلی

تعریف حسابرسی داخلی

/ia-definition

طبق نظر انجمن حسابرسان داخلی، حرفه‌ی حسابرسی داخلی به‌طور پیوسته و هم‌راستا با تحولات حوزه‌های کسب‌وکار و پیچیدگی‌های سازمانی در حال بازتعریف خود است. انجمن حسابرسان داخلی در سال 1399 حسابرسی داخلی را این‌گونه تعریف کرد: