اصول محوری حسابرسی داخلی

اصول محوری حسابرسی داخلی

/core-principles

انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی، ده اصل محوری برای حسابرسی داخلی برشمرده است. اما کارکرد این اصول چیست؟