اصول محوری به‌مثابه یک کل، متضمن اثربخشی حسابرسی داخلی است. برای آن‌که عملیات حسابرسی داخلی اثربخش پنداشته شود، تمامی این اصول باید به‌کارگرفته شده و به‌گونه‌ای موثر، به اجرا درآمده باشند. چگونگی ارائه دستاوردهای حسابرس داخلی یا واحد حسابرسی پیرامون رعایت این اصول، می‌تواند به‌طور کامل از سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت باشد؛ اما شکست در رعایت هر یک از آن‌ها، دلالت بر این امر دارد که فعالیت حسابرسی داخلی در دست‌یابی به اهداف ماموریت حسابرسی داخلی به آن اندازه که می‌توانسته، اثربخش نبوده است. مطابق چارچوب بین‌المللی اجرای حرفه‌ای، اصول محوری عبارتند از:

  • بازنمود پایبندی و هم‌راستی با اصول و ارزش‌های اخلاقی
  • بازنمود صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای
  • بی‌طرفی و عدم سوگیری ناروا
  • هم‌راستایی با راهبردها، اهداف و ریسک‌های سازمان
  • جایگاه سازمانی مناسب و منابع کافی
  • بازنمود کیفیت و بهبود مستمر
  • اطلاع‌رسانی و برقراری ارتباطات اثربخش
  • اطمینان‌بخشی مبتنی بر ریسک
  • روشن‌گر، کنش‌گر و متمرکز بر آینده
  • ترویج بهبود سازمانی