اخلاق حرفه ای

حسابرسان داخلی و اجرای حسابرسی اصول اخلاقی

/ethics

محمد غواصی کناری - مجله مدیر مالی - پیش شماره 4 ویژه‌نامه حسابرسی داخلی - شهریور 1399