آموزش

برگزاری کارگاه یک‌روزه‌ی گزارشگری در حسابرسی داخلی

/reportingworkshop

چهاردهم دی‌ماه 1402، کارگاه یک‌روزه‌ی گزارشگری در حسابرسی داخلی در دو بخش نظری و کارگاه عملی در محلِ ایستگاه نوآوری دانشگاه شریف برگزار شد.