مدیریت

وقتی مدیریت پاسخگو نیست!

/unresponsive-managers

مقاله منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی حسابرسان داخلی در اکتبر 2023