رایانش ابری

نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک فناوری رایانش ابری

/cloud-audit

شاهرخ شهرابی و مژده درخشان - تاریخ انتشار الکترونیکی: 1394/08/02