استانداردهای حسابرسی

چارچوب مفهومی و استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی: ویرایش 2024

/ippf2024

چارچوب مفهومی و استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی، ویرایش 2024 منتشر شد.