مطابق چارچوب بین‌المللی اجرایِ حرفه‌ایِ انجمن حسابرسان داخلی، ماموریت حسابرسی داخلی بیانگر آن چیزی است که حسابرسی داخلی می‌خواهد در سازمان بدان دست یابد. اهمیت و جایگاه ماموریت حسابرسی داخلی، تصریح‌گر آن است که اعضای حرفه چگونه باید از تمامی مولفه‌های این چارچوب در جهت تسهیل توانایی خود برای دستیابی به اهداف ماموریت حسابرسی داخلی بهره‌مند شوند. ماموریت حسابرسی داخلی عبارت است از:

بهبود و حفاظت از ارزش‌های سازمانی به‌وسیله‌ی «اطمینان‌بخشی بی‌طرفانه و مبتنی بر ریسک»، «ارائه مشاوره» و «آگاهی‌بخشی».